VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ACCÈS
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len tiež „VOP“) obchodnej spoločnosti
ACCÈS s.r.o. so sídlom Pod Húštikom 617, Nová Dubnica 018 51, Slovensko, IČO:
52073173, (ďalej len tiež „predávajúci”), upravujú vzájomné práva a povinnosti
zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa
zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára
predávajúceho (ďalej len „zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Internetový obchod je
predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.acces-online.com (ďalej len „webstránka“).

1.2 VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od
predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v
rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a VOP sú
vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa považuje za písomnú zmluvu.

2. REGISTRÁCIA

 

2.1 Kupujúci nemá možnosť sa na stránke www.acces-online.com registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať bez registrácie.

3. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

 

3.1 Po výbere tovaru na webstránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať
do košíka“ bude spotrebiteľ presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej
len objednávkový formulár). Je potrebné, aby spotrebiteľ v objednávkovom formulári
uviedol všetky údaje (resp. zvolil príslušnú voľbu v objednávkovom formulári), teda meno,
priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie spotrebiteľom objednaného tovaru, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru, prípadne zľavový kód alebo kupón.

3.2 Po voľbe spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté
všetky údaje objednávky spotrebiteľa. Predávajúci žiada spotrebiteľa, aby skontroloval
a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v objednávke stlačením tlačidla
„Upraviť“. V prípade, ak sú všetky spotrebiteľom zadané údaje správne, objednávku odošle stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

3.3 Po odoslaní objednávky predávajúci doručí spotrebiteľovi, na ním zadaný e-mail,
potvrdenie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho
neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza
k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a zmluva je uzavretá až záväzným
akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho vo forme e-mailového
potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol odoslaný na doručenie.
3.4 Náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na
diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky, si hradí spotrebiteľ
sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

3.5 Objednávku, ako aj zmluvu, predávajúci archivuje najmenej po dobu 2 rokov,
najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného
splnenia. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím
stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov predávajúceho v potrebnom rozsahu
alebo ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných
právnych predpisov). V prípade potreby predávajúci spotrebiteľovi na žiadosť zmluvu kedykoľvek pošle.

3.6 Spotrebiteľ je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej
potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom webstránky predávajúceho nie je určený na ďalší
predaj. Ak si spotrebiteľ objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá
bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií predávajúci usúdi, že
spotrebiteľom objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo
objednávku spotrebiteľa zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, predávajúci
má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, si spotrebiteľ a predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

4. CENA TOVARU A ZĽAVY

 

4.1 Kúpna cena tovaru je uvedená na webstránke ako konečná cena, t.j. cena tovaru
vrátane DPH a iných prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za  dopravu, poplatky za platbu na dobierku, poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré spotrebiteľovi budú osobitne oznámené pri vypĺňaní objednávky (každopádne, pred jej odoslaním).

4.2 Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých
konečná výška bude spotrebiteľovi oznámená pred odoslaním objednávky.

4.3 Spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že v prípade, ak je na webstránke uvedená cena
za tovar, ktorá je celkom zjavne chybná, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a to aj potom, ako bol spotrebiteľovi doručený e-mail potvrdzujúci, že objednávka spotrebiteľa je pripravená na vyzdvihnutie, resp. že tovar bol odoslaný na doručenie. V takomto prípade bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať o vzniknutej situácii. O celkom zjavnú chybu v uvedenej cene pôjde napríklad v prípade, ak: (i) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (nezohľadňuje nákupnú cenu), (ii) v cene tovaru chýba alebo je navyše číslica alebo je posunutá desatinná čiarka. V prípade pochybností o výške ceny tovaru, predávajúci žiada spotrebiteľa, aby ho bezodkladne kontaktoval a predávajúci spotrebiteľovi správnosť ceny potvrdí. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1 Cenu tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace so spotrebiteľom zvoleným
spôsobom platby alebo doručenia, môže spotrebiteľ na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

(a) bezhotovostne platbou kartou (prostredníctvom platobného rozhrania Gopay);
(b) v hotovosti pri prevzatí tovaru na spotrebiteľom určenom mieste.

5.2 Kúpna cena je splatná:

(a) odoslaním objednávky v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej
ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1(a), pričom spotrebiteľova povinnosť uhradiť
kúpnu cenu je splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho; alebo
(b) pri prevzatí tovaru v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1(b).

5.3 Faktúra za tovar bude vystavená až potom, ako spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu tovaru a bude mu doručená:

(a) fyzicky spolu s tovarom ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1(a); alebo

(b) e-mailom do 48 hodín po doručení tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1(b).

5.4 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, cena za využitie služby “platba na
dobierku” nie je zahrnutá v cene tovaru a bude spoplatnená sumou vo výške, ktorá bude
spotrebiteľovi oznámená po zvolení možnosti „Platba na dobierku“ pri vypĺňaní
objednávkového formulára. Cena za „platbu na dobierku“ je cena za využitie platobnej metódy, nie poplatok za poštovné, či balné.

5.5 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, predávajúci faktúry bez DPH

neposkytuje.

6. PODMIENKY DODANIA TOVARU

 

6.1 Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar prostredníctvom spoločnosti určenej
v objednávkovom formulári (ďalej len „doručovateľ“). Na doručenie sa budú vzťahovať obchodné podmienky doručovateľa.

6.2 Na webstránke pri jednotlivých tovaroch predávajúci uvádza orientačné termíny
dodania, ktoré nie sú záväzné (tak ako je indikované na webstránke), avšak predávajúci
spraví všetko preto, aby bol tovar spotrebiteľovi doručený v týchto termínoch. Lehota na
dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bude spotrebiteľovi
doručené potvrdenie objednávky, nie však skôr, ako bude na účet predávajúceho
pripísaná kúpna cena v prípade, ak je táto uhrádzaná podľa článku 5.1(a). Pri plnení
spotrebiteľovej objednávky môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín
dodania spotrebiteľom objednaného tovaru. O zmene termínu dodania bude predávajúci
spotrebiteľa bezodkladne informovať, pričom spotrebiteľove právo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté.

6.3 Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke
v čase dohodnutom medzi spotrebiteľom a doručovateľom a za podmienok určených doručovateľom.

6.4 Predávajúci si vyhradzuje právo nepreposielať spotrebiteľovi opakovane ním
neprevzatý tovar (okrem prípadov podľa článku 6.5), prípadne tovar, ktorý spotrebiteľ z
akýchkoľvek dôvodov neprevzal, napriek tomu, že doručovateľ postupoval podľa článku 6.3 vyššie. V prípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme ani pri opakovanom doručení, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.

6.5 Ak je tovar spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je
zásielka zjavne príliš ľahká, predávajúci žiada spotrebiteľa, aby tovar od doručovateľa
nepreberal a bezodkladne predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle +421 918 044 977 alebo e-mailom na info@acces-online.com.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

7.1 Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od
zadania objednávky až do uplynutia 30-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím
tovaru. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany spotrebiteľa: (i) ak
spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru,
alebo (ii) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar
pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru.

7.2 Právo odstúpiť od zmluvy podľa článku 7.1 sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol
zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu.

7.3 Právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť listom na túto
adresu https://acces-online.com/contact/ alebo e-mailom na info@acces-online.com,
pričom spotrebiteľ môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde TU. Lehota
na odstúpenie o zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy
bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 7.1.
7.4 Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať
tovar späť predávajúcemu na túto adresu https://acces-online.com/contact/ alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar
odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ.

7.5 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený
v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (i) nie je v originálnom obale, (ii) je bez ochranného obalu (ak bolo súčasťou dodávky), (iii) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (iv) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (v) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. baliaci papier), (vi) je bez iných priložených informácii. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť predávajúcemu.

7.6 Platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal
predávajúci, spotrebiteľovi vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr,
ako spotrebiteľ doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom ak:

(a) spotrebiteľ cenu tovaru uhradil bezhotovostne podľa článku 5.1(a), kúpna cena mu
bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak spotrebiteľ písomne
nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo

(b) spotrebiteľ cenu tovaru uhradili na dobierku podľa článku 5.1(b), kúpna cena bude
spotrebiteľovi vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy alebo predávajúceho o ňom informujete neskôr v písomnej podobe.

7.7 Platby, ktoré má predávajúci vrátiť spotrebiteľov podľa článku 7.6 predávajúci zníži o:
(a) dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob
doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim
(dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho);

(b) sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku 7.5.

7.8 Ak v zmysle týchto VOP a zákona spotrebiteľ odstúpi od zmluvy platne, ruší sa od
začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, ak taká existuje.
7.9 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením
tovaru, ak nastane taká skutočnosť mimo kontroly predávajúceho, že nebude možné
spotrebiteľovi dodať objednaný tovar za podmienok stanovených v objednávke a/alebo v týchto VOP. O tejto skutočnosti bude predávajúci bezodkladne informovať spotrebiteľa e- mailom alebo telefonicky na e-mail a/alebo telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávkovom formulári. V lehote 14 dní po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, prijal.

 

8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

8.1 Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje predávajúci spotrebiteľovi
záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme.
8.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

8.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o
vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ
tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka
len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

8.4 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese https://acces-online.com/contact/

8.5 Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu:
(a) samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené;

(b) faktúru za tovar; a

(c) reklamačný list, ktorého vzor spotrebiteľ nájde TU a ktorý musí obsahovať:
(i) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa;
(ii) číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený;
(iii) označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom); (iv) popis závady na reklamovanom tovare; (v) vlastnoručný podpis spotrebiteľa.

8.6 Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád
týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.

8.7 Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste.

8.8 O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom,
telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje spotrebiteľa bude predávajúci spracovávať za podmienok
stanovených v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú stanovené TU. Týmto
spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

 

10. RIEŠENIE SPOROV

 

10.1 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušili jeho práva, má možnosť obrátiť
sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však predávajúci spotrebiteľovi, aj
napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo
dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská
obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby,
na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
10.3 Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ využiť
platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

11.1 Kontaktné údaje predávajúceho:
(a) adresa na doručovanie:
Prejtská 107/114,
018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovenská republika
(b) adresa elektronickej pošty:
info@acces-online.com
(c) telefónne číslo:
+421 918 044 977

11.2 Kontaktné údaje orgánu dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Odbor výkonu dozoru
(a) adresa na doručovanie:
Hurbanova 59,
911 01 Trenčín
(b) telefónne číslo:
032/640 01 09
(c) fax:
032/640 01 08

 

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

12.1 Tieto VOP nadobúdajú voči spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.
12.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP.
Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase

uzatvorenia zmluvy.

12.3 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému
alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou
jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Na ustanovenia
týchto VOP sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.

Tieto VOP sú platné a účinné od 11.11.2019.